.

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Bölümü, mekânsal kurgu, organizasyon, tasarı, üretim vb yaşamsal zorunlulukların oluşturulmasına katkıda bulunan bir bilim dalıdır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Mimarlık Bölümü temel amacı; mimarlığa dair sanatsal gerçekleri sanatsal duyarlılık ve toplumsal farkındalık süzgecinden geçirebilen, tasarıma yönelik meslek adamları ve araştırmacılar yetiştirmektir. Her ortamda bilgiye ulaşabilen, estetik düşünebilen, sorgulayabilen, bilgiyi ileriye taşıyabilen, bilgiyi dönüştürebilen dinamik ve yetkin mimarların yetiştirilmesinin yanı sıra her ölçekteki tasarım ürünlerinin özgün niteliklere sahip kılınmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Mimarlık Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamayı amaçlamaktadır. Mimarlık mesleği içinde çeşitli alt çalışma alanları barındırmakla birlikte tasarım ağırlıklıdır. Tasarım, fiziki çevreyi, binaları ihtiyaçlara göre projelendirme, şekillendirme; inşa edilebilmesi için gerekli teknoloji, malzeme ve donanımın kullanılması işlemidir. Tasarımda yaratıcılık, çizim ve model yapım yetenekleri önemli rol oynar. En önemlilerinden bir tanesi de öğrencinin fiziki çevreye olan duyarlılığı, çevre görgüsü ve çevre birikimidir. Proje, tasarım mimarı olmanın dışında şantiyede uygulama, akademisyenlik, mesleki kontrollük ve tasarımın destek aldığı inşaat, malzeme bilimi, restorasyon, dekorasyon gibi diğer yapı bilgisi konuları da mimarların çalışabileceği alanlardır. Bu sebeple öğrencilere 8 yarıyıl boyunca verilen tasarım derslerinin yanı sıra bu dersleri besleyen teorik ders ve bilgi alanlarında da araştırma, kavrama, eleştirme, yorum yapabilme ve tasarımda veya alanında kullanabilme becerisi kazanması amaçlanmıştır.  

Programın başlıca eğitim ve öğretim amaçları:

  • Eğitimde ulusal ve uluslararası ölçütlere eşdeğer, kuram ve uygulama alanında yetkin; estetik, teknik, ekolojik, ekonomik, kültürel, tarihsel, toplumsal, çevresel ve benzeri gereksinimleri karşılayabilecek ortamlar oluşturmak için; ilgili etkenleri göz önüne alan, yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi düşünce sistemine sahip, kuram, tasarım, uygulama bilgi ve becerisini kazanmış, disiplinler arası işbirliği kurabilen, çağın dinamiklerine uyabilen, etik değerler taşıyan entelektüel mimar ve uzman mimarlar yetişmesini sağlamak,
  • Mimarlık temel alanlarında bilgi üreten, araştıran, kuram ve uygulama ilişkisini kurabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda önder, örnek ve söz sahibi, etik değerler taşıyan akademisyenler yetiştirmektir.

Anabilim Dalları

  • Bina Bilgisi
  • Yapı Bilgisi
  • Mimarlık Tarihi
  • Restorasyon

Diğer Akademik Birimler