.

Bölüm Hakkında

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 24.09.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı kararı doğrultusunda açılmıştır.

Peyzaj Mimarlığı; doğa, kültür, tarih, sosyolojik ve toplumsal varlıkların/değerlerin planlama, tasarım, yönetim, koruma ve rehabilitasyon kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması, yönetimi ve onarımı ile uğraşan bir meslek disiplinidir.

Peyzaj Mimarı; ülkesel, bölgesel ve yerel ölçekte kentsel ve kırsal planlardaki tüm doğal ve kültürel varlıkların korunarak kullanıma açılmasındaki fiziki planları üreten, imar planlarındaki tüm açık alanların yapısal ve bitkisel alan tasarımlarını yaparak kentsel-kırsal ilişkisini çözen, açık ve yeşil alanları üzerinde eğlenme-dinleme gibi aktif ve pasif tüm rekreasyonel hizmetlerin peyzaj mimarlığı hizmetlerini, formasyonuna, meslekî uzmanlığına ve uğraşına göre; TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapmaya yetkili, yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını ve unvanını koruyan, çalışması kısıtlanmamış serbest, kamu görevlisi ya da ücretli çalışanlardır.

Bölümün Amacı 
Peyzaj Mimarlığı; çevre, tasarım, sanat ve bilimin birleşimi olarak tanımlanmaktadır. Kentsel ve kırsal dış mekandaki her şey, insan ve doğal sistemler arasındaki tüm etkileşimler, Peyzaj Mimarlığının içerisindedir ve geniş bir alanı ilgilendirir. Peyzaj Mimarlığı bölümü, hızlı bir kentleşme sonucunda bozulan çevrenin, insan gereksinmeleri doğrultusunda ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi, kentsel ve kırsal yeşil alan ve rekreasyon planlamaları konularında çalışabilecek insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma Konuları
Peyzaj mimarları, üst ölçekli peyzaj planlarının geliştirilmesinden, yönetim planlarının yapılmasına, milli park planlarının yapılmasından, kent meydanlarının ve parklarının tasarlanmasına, kent içi ve kent dışı açık yeşil alanlar, yapı bahçeleri, toplu konut çevreleri, parklar, çocuk oyun alanları, spor kompleksleri, koruma alanları (milli parklar, biyotoplar vb.), sorunlu alanların onarımı (maden ocakları, çöp alanları vb.), peyzaj onarım planlarının hazırlanması ile ekosistem değerlendirme raporlarına katkı sağlanması, doğal sitlerin tekrar değerlendirilmesi, rekreasyon alanları, botanik bahçeleri, turistik ve tarihi alanların düzenlenmesine kadar oldukça geniş bir perspektifte hizmet vermektedir.

Peyzaj mimarları küresel ölçekte geniş bir vizyonda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Peyzaj Mimarlarının iklim değişikliği, sürdürülebilir toplumların oluşturulması, su, konut politikaları ve açlıkla mücadele gibi küresel bağlamda önemli konu başlıklarında son yıllarda etkisi artmaktadır.

Anabilim Dalları

  • Peyzaj Planlama
  • Bitki Materyali
  • Peyzaj Tasarımı
  • Peyzaj Mimarlığı

Diğer Akademik Birimler