.

Bilgisayar Mühendisliği

Öğrenim Ücreti

Yurt dışı öğrenci harcı: 

Yıllık: 7461,00 ₺ Dönemlik: 3730,50 ₺

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci harcı (öğrenim süresi uzayanlar ya da ikinci üniversitesi olanlar):

Yıllık: 1032,00 ₺ Dönemlik: 516,00 ₺


Eğitim ve Öğretim Modeli
Bilgisayar Mühendisliği, bilgisayar sistemlerinin tasarımı ve uygulaması ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Genellikle bilgisayar sistemleri denilince en küçük işlemcilerden devasa büyüklükteki veritabanı ve ağ sunucularına kadar uzanan bir spektrumdaki sistemler akla gelmektedir. Kişisel bilgisayarlar en çok rastladığımız prototip bir örnek olarak gösterilebilir. Fakat bilgisayar sistemleri günlük hayatımızda dayanıklı tüketim araç ve gereçlerinden endüstriyel ekipmanlara, tıbbi cihazlardan mobil telefonlara, otomobillerden uçaklara, ATM gibi ticari finansal sistemlerden akıllı kredi kartlarına kadar uzanan her sektör ve uygulama alanında karşımıza çıkar. Bilgisayar mühendisleri donanım ve yazılımın dengeli bir bileşimi olan geniş bir teknik altyapıya sahiptirler. Aslında donanım ve yazılım bilgisayar sistemlerinin ayrılmaz iki hayati parçasıdır. Donanımlar yazılımsız işlevsel olarak çalıştırılamaz, yazılımlar da donanım olmaksızın kullanılamaz. Maliyet-performans-işlev kriterleri göz önüne alınarak donanım ve yazılım, bilgisayar mühendisleri tarafından ortak amaca yönelik çalıştırılacak şekilde tasarlanır. Bilgisayar mühendisleri, donanım ve yazılım konusunda aldıkları eğitim, bilgi birikimi ve deneyimleriyle, bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarlanmasında, kurulmasında, işletilmesinde, bakım ve kontrol ile geliştirilmesinde vazgeçilmez ve kritik bir rol oynarlar. Bu gerçekler göz önüne alınarak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık-Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, yazılım ve donanımın dengeli birleştirilmesi ile bilgisayar bilimleri, mühendislik için gerekli matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ile; insani ve sosyal bilimler, ekonomi, işletme ve diğer seçmeli derslerin desteği ile sağlam bir akademik yapıda oluşturulmuştur.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık-Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü misyonu:
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisinde değişen dünyamızda, söz konusu alanda donanımlı ve üreten bireyleri topluma kazandırmak önemlidir. Bu amaçla, yeni bir bölüm olmanın istek ve azminin verdiği heyecan ile modern bilime ve mühendisliğe katkı sağlayacak bölüm olma yolunda ilerlenmektedir. Bilgisayar Mühendisliği olarak misyonumuz, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip, projeler üreten, sürekli öğrenmeyi ilke edinen, doğaya duyarlı, özgüvenli, yenilikçi fikirlere açık ve ileri görüşlü, takım çalışmasına uyumlu, girişimci ve alanında lider mezunlar yetiştirmektir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık-Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü vizyonu:
Mehmet Akif Ersoy’un adını taşımanın verdiği onur ve gurur ile geleceğe bakan bilgisayar mühendisliği bölümünün vizyonu, kimliğini başarıların tanımladığı, öğrencileri eğitimin merkezi yapan, bölge ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda disiplinler arası projeler üreten, üniversite ve sanayi işbirliğini gerçekleştiren bir bölüm olmaktır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık-Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü eğitim amaçları:
 • Program mezunları bilgi teknolojisi ilişkili projelerde çözüm geliştirmede teknik ya da yönetsel etkin rol üstlenirler.
 • Program mezunları bilgi teknolojisi projelerinde tanımlama, çözümleme, tasarlama, gerçekleme ve test aşamalarında etkin rol üstlenirler.
 • Program mezunları disiplinler arası projelerdeki ekip çalışmalarında bilgi teknolojisi uzmanı rolünü üstlenirler.
 • Program mezunları akademide veya sanayide araştırma projelerinde rol üstlenirler.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık-Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü program çıktıları:
 • Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.
 • Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini
 • etkin bir şekilde kullanır.
 • Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.
 • Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
 • sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık-Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü eğitim süresi ve içeriği:
Eğitim süresi dört yıldır. Eğitimin ilk yılında matematik, fizik, bilgisayar mühendisliğine ve programlamaya giriş dersleri verilmektedir. Daha sonraki yıllarda ise donanım ve yazılım ile ilgili uzmanlık derslerine geçilmektedir. Programlama Dilleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Olasılık ve İstatistik, Sayısal Mantık Sistemleri, Elektrik Devre Temelleri, Bilgisayar Mimarisi ve Mantık tasarımı, Mikroişlemciler, Hesaplama Kuramı, Bilgisayar Ağları ve İletişimi, Veri Tabanı Sistemleri ve İşletim Sistemleri bu tür derslere örnek olarak gösterilebilir. Bölümde ayrıca, öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik Bulut Bilişim ve Kriptografiden, Hesaplamalı Geometri ve Paralel Bilgisayar Mimarilerine kadar değişen geniş bir yelpazade teknik seçmeli dersler sunulmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, Bilgisayar Oyunları, Web Mühendisliği ve Otomatik Öğrenme alanlarında açılan seçmeli ders grupları aracılığıyla, uzmanlaşma imkânı da sağlanmaktadır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık-Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezuniyet koşulları:
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;
 • Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/B notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları,
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları,
 • Zorunlu stajlarını belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık-Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarının meslek profili:
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunları; bir bankanın, üniversitenin, hastanenin, özel firmanın ya da kamu kurulusunun bilgi işlem departmanında görev alabilecekleri gibi, üretici firmaların üretim, pazarlama, finansman/muhasebe, insan kaynakları ve/veya AR-GE bölümlerinde sistem çözümleyici, uygulama programcısı, veri tabanı yöneticisi, ağ tasarımcısı, güvenlik yöneticisi, sistem değerlendiricisi, sistem programcısı, sistem tasarımcısı, standart ve yöntemler denetleyicisi, son kullanıcı desteği uzmanı, uygulama programcısı olarak da çalışabilirler. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarının yeniliklere açık ve değişen teknolojiye çabuk uyum sağlayabilmeleri nedeniyle teknolojik ürün satışdestek mühendisi, iletişim mühendisi, bilişim teknolojileri uzmanı olarak istihdamları mümkün olmaktadır.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.
Adres: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR
Telefon: +90 248 213 27 00
Belgegeçer: +90 248 213 27 04
e-posta: mmf@mehmetakif.edu.tr

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık-Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim planında yer alan teorik dersler sınıf ve amfi ortamında işlenmektedir. Bununla birlikte, bölümün uygulamalı dersleri laboratuvar ortamında verilmektedir. Bölüme ait 2 bilgisayar laboratuvarı ve 1 mikroişlemci laboratuvarı vardır. Bilgisayar laboratuvarlarında toplam 100 bilgisayar bulunmakta olup dersler içindeki gereksinimlere cevap verebilme kapasitesine sahiptir. Ayrıca, mikroişlemci laboratuvarında 8 mikroişlemci kiti ve paketi bulunmakta olup ilgili dersler gruplar halinde işlenebilmektedir. Buna ek olarak, pandemi koşullarıyla beraber değişen kapasite şartlarına uygun olarak (4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde), bilgisayar laboratuvarları toplamda 60 (30+30) kişilik kapasiteye, mikroişlemci laboratuvarı 8 kişilik kapasiteye sahiptir.

Aday Öğrenciler