.

Makine Mühendisliği

Öğrenim Ücreti

Yurt dışı öğrenci harcı: 

Yıllık: 7461,00 ₺ Dönemlik: 3730,50 ₺

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci harcı (öğrenim süresi uzayanlar ya da ikinci üniversitesi olanlar):

Yıllık: 1032,00 ₺ Dönemlik: 516,00 ₺


Eğitim ve Öğretim Modeli

Makine Mühendisliği Lisans programı Normal Öğretim (birinci öğretim) olup öğretim dili Türkçe’dir. Program, Bologna Süreci’nin Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesinde tanımlanan (The Overarching Framework for Qualifications of the European Higher Education Area, QF-EHEA) Birinci Düzey (First Cycle - Lisans Derecesi) yeterliliklerini, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) tanımlanan Altıncı Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterliliklerini ve aynı zamanda Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesinde (EQF-LLL) tanımlanan Altıncı Düzey yeterliliklerini sağlamaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Makine Mühendisliği Lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir. Dört yıllık eğitim-öğretim sürecimiz boyunca müfredatımız temel bilimler, makine mühendisliği alan dersleri, teknik ve sosyal seçmeli derslerden oluşmaktadır. Ar-Ge, tasarım, imalat ve işletme süreçlerinde öğrencilerimizin bilgi ve deneyim sahibi olmalarına aynı zamanda sosyal-kültürel yönlerinin gelişmelerine katkı sağlayacak derslerimiz bulunmaktadır. Mezunlarımız geniş bir çalışma alanına sahiptirler ve Havacılık, Otomotiv, Savunma, Üretim, Isıtma Havalandırma, Enerji, Sanayi, Uzay, İmalat, Konstrüksiyon, İklimlendirme, Tesisat gibi sektörlerde istihdam edilebilmektedirler. Hemen her fabrika ve işletme makine mühendisi çalıştırmaktadır. Makine mühendisliği kapsamına giren alanlardan bazı bölümler, bugün bağımsız birer mühendislik dalı durumuna gelmektedir. Gemi Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Petrol Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği bunlardandır. Makine mühendisleri birçok sektörde çalışmaktadır. Bunlardan bazıları;

 • Tesisat sektörü
 • Makina tasarımı ve imalatı
 • Asansör ve vinç tasarım ve imalatı
 • İnşaat, ısı yalıtımı, çelik konstrüksiyon
 • Robot teknolojisi, otomasyon
 • Enerji üretimi ve kullanımı
 • Taşıt (otomotiv, uçak, gemi) sanayi
 • Petro-kimya sanayi
 • Demir çelik sanayi
 • Tekstil sanayi
 • Cam ve seramik sanayi
 • Gıda sanayi
 • Projelendirme ve taahhüt işleri
 • Bilgisayar ve nanoteknoloji
 • Eğitim hizmetleri

Tüm bu sektörlerin yanında Kamu alanında da istihdam edilmektedirler. Bunlara örnek olarak; Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı, Havacılık ve uzay teknolojileri genel müdürlüğü, Sanayi ve teknoloji bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı, TÜBİTAK gibi birçok Özel ve Kamu sektörlerinde makine mühendisleri görev almaktadır.

Bölümümüz öğrencilerinin 6. yarıyılın sonunda Ülkemizin Sanayi ve Teknoloji odaklı işletmelerin araştırma-geliştirme, üretim, kalite-kontrol birimlerinde, özel kurum ve kuruluşlarda, işletmelerde, fabrikalarda 40 iş günü staj yapmaları zorunlu tutulmuştur. Bu stajlar sayesinde sektörlerle ve uygulamacılarla yakınlaşmaları, mesleki deneyim kazanmaları sağlanmakta, böylece mezuniyet sonrası öğrencilerin iş ortamına adaptasyonu daha kolay olmaktadır.

Mezunlarımız Proje mühendisi, Üretim mühendisi, ARGE mühendisi, bakım mühendisi gibi pozisyonlarda çalışabilmektedirler.

Bölümümüzdeki eğitim öğretim süreci sonunda elde edilen öğrenme kazanımları aşağıda yer almaktadır:
  • Temel bilim (matematik/fen bilimleri), teknoloji ve mühendislik bilgilerini Tasarım, imalat ve Araştırma-geliştirmede, analiz edilmesinde, problemlerin tanımlanmasında ve çözümünde kullanabilme,
  • Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar, iş ve laboratuvar güvenliği hakkında bilgi edinme ve uygulama,
  • Mesleki sorumluluk bilincinde ve etik ilkelerine uygun davranış sergileme, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma,
  • Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
  • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
  • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
  • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
  • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
  • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
  • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
  • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
  • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
  • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
  • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleriizleme ve kendini sürekli yenileme bilinci ve becerisini kazanma.

  Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri
  Makine Mühendisliği Bölümü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.
  Adres: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR
  Telefon: +90 248 213 27 00
  Belgegeçer: +90 248 213 27 04
  e-posta: mmf@mehmetakif.edu.tr

  Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği
  Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim planında yer alan teorik dersler sınıf ve amfi ortamında işlenmektedir. Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim planında yer alan uygulamalı derslerin işlendiği, uygulama alanları ve kapasiteleri aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

  Dersin AdıUygulama AlanıKapasite
  İmal Usulleri
  Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin araştırma ve uygulama gerçekleştirmesi5010
  Atölye Eğitimi
  Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin araştırma ve uygulama gerçekleştirmesi
  245
  Makine LaboratuvarıMakine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin araştırma ve uygulama gerçekleştirmesi
  5010
  Bilgisayar DestekliMakine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin üretim ve imalat sürecine yönelik tasarım ve analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi
  12025
  *Uygulama alanı kapasiteleri öğrenci başına 4.5 m2 alan bulunacak şekilde düzenlenmiştir.

  Kabul ve Kayıt Koşulları
  Makine Mühendisliği Bölümü, Örgün Öğretim programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen merkezi sınav ile öğrenci kabul etmektedir. Programın 2020-2021 eğitim-öğretim yılındaki kontenjanı 40’dır. Ayrıca bölüm yönetim kurulunca onaylanan sayılarda yatay geçiş ve bölüm yönetim kurulunca belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan sayılarda dikey geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

  Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
  Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Her ders için değerlendirme kriterleri dönem başında ilgili öğretim üyesi/elemanı tarafından duyurulmaktadır. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, proje, kısa sınav vb. ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir.) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için GANO’nun en az 2.0 olması gerekir.

  Mezuniyet Koşulları
  Öğrencilerin Makine Mühendisliği Lisans Eğitim Programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencilerin, en az 2.00/4.00 GANO ve her ders için en az DD notuna sahip olmaları gerekmektedir. Makine Mühendisliği lisans derecesi için tamamlanması gereken ders planında bitirme ödevi de yer almaktadır. Bitirme projesi 8. yarıyıl dersi olarak değerlendirilmektedir. Programı tamamlayan, staj gerekliliklerini yerine getiren öğrenciler GANO’larının 2.00 ve üzerinde olması halinde lisans derecesi almaya hak kazanırlar. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Makine Mühendisliği Lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.

  Yurt Dışı Eğitim Olanakları
  Öğrencilerimiz, Erasmus programı çerçevesinde 3 ila 12 aylık dönemlerde bir Avrupa ülkesinde öğrenim görmeye ve staj yapmaya gidebilmektedir.

  Farabi Öğrenci Değişim Programı
  Bu program çerçevesinde Türkiye’deki diğer üniversiteler ile 1 ya da 2 yarıyıl süreli öğrenci değişimi yapılabilmektedir.

  Tercihe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı
  Bölümümüzü tercih eden öğrenciler üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir yıl süreli isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı’na devam edebilmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Başarı Belgesi verilmektedir.

  Mezun Takip ve Kariyer Planlama Koordinatörlüğü
  Tüm öğrencilerimize yeni donanımlar kazanmaları amacı ile sertifika programları düzenleyerek yeteneklerinin farkına varma fırsatı verilmekte ve her mezunumuza diploma eki (Uluslararası geçerliği olan İngilizce transkript ve diploma olanağı) sunarak, geleceklerine destek olmaktadır. İş dünyası ile yakın ilişkiler kurularak, mezun olacak öğrencilerimizin iş bulma imkânları sağlanabilmektedir.

  Yurt
  Üniversitemiz bünyesinde Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nce öğrencilerimize barınma hizmeti verilmektedir. Genel yurt olarak 2'si kız 2'si erkek yurdu yer almaktadır. Standardı yüksek 1 kız 1 erkek yurdu, merkez yerleşke içerisinde kız öğrencilerin barındığı 1 blok olmak üzere toplam 7 blok bulunmaktadır. Yurtlarda ayrıca öğrencilerimize hizmet vermek amacıyla 2 adet sosyal tesis mevcuttur. Yurtlar, 1283 kız ve 927 erkek olmak üzere toplam 2210 öğrenciye hizmet vermektedir. İstiklal Yerleşkesi’nde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 500 kişilik, özel yatırımcılar tarafından da 1000 kişilik yurt yapımı devam etmektedir.

  Aday Öğrenciler