.

Peyzaj Mimarlığı

Öğrenim Ücreti

Yurt dışı öğrenci harcı: 

Yıllık: 7461,00 ₺ Dönemlik: 3730,50 ₺

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci harcı (öğrenim süresi uzayanlar ya da ikinci üniversitesi olanlar):

Yıllık: 1032,00 ₺ Dönemlik: 516,00 ₺


Eğitim ve Öğretim Modeli
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 24.09.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı kararı doğrultusunda açılmıştır.

Peyzaj Mimarlığı Lisans programı Normal Öğretim (birinci öğretim) olup eğitim-öğretim planı 240 AKTS'den oluşmaktadır. Öğretim dili Türkçe’dir. Program, Bologna Süreci’nin Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesinde tanımlanan (The Overarching Framework for Qualifications of the European Higher Education Area, QF-EHEA) Birinci Düzey (First Cycle - Lisans Derecesi) yeterliliklerini, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) tanımlanan Altıncı Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterliliklerini ve aynı zamanda Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesinde (EQF-LLL) tanımlanan Altıncı Düzey yeterliliklerini sağlamaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Peyzaj Mimarlığı Lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.

Peyzaj Mimarlığı; doğa, kültür, tarih, sosyolojik ve toplumsal varlıkların/değerlerin planlama, tasarım, yönetim, koruma ve rehabilitasyon kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması, yönetimi ve onarımı ile uğraşan bir meslek disiplinidir.

Peyzaj Mimarı; ülkesel, bölgesel ve yerel ölçekte kentsel ve kırsal planlardaki tüm doğal ve kültürel varlıkların korunarak kullanıma açılmasındaki fiziki planları üreten, imar planlarındaki tüm açık alanların yapısal ve bitkisel alan tasarımlarını yaparak kentsel-kırsal ilişkisini çözen, açık ve yeşil alanları üzerinde eğlenme-dinleme gibi aktif ve pasif tüm rekreasyonel hizmetlerin peyzaj mimarlığı hizmetlerini, formasyonuna, meslekî uzmanlığına ve uğraşına göre; TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapmaya yetkili, yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını ve unvanını koruyan, çalışması kısıtlanmamış serbest, kamu görevlisi ya da ücretli çalışanlardır.

Bölümümüz 2016-2017 eğitim-öğretim yılında lisans öğretimine başlamıştır. Genç, dinamik, çalışkan ve bilgi birikimine sahip akademik kadrosu ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Bölümümüz içeresinde yer alan 3 (üç) anabilim dalında toplam 6 (altı) öğretim üyesi ve 2 (iki) araştırma görevlisi görev almaktadır:
 • Peyzaj Planlama Anabilim Dalı: 1 Prof. Dr., 1 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Arş. Gör.
 • Bitki Materyali Anabilim Dalı: 1 Prof. Dr., 1 Dr. Öğr. Üyesi
 • Peyzaj Tasarımı Anabilim Dalı: 2 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Arş. Gör
Bölümümüz lisansüstü eğitim-öğretim olanaklarına bakıldığında; 2015 yılından bu yana birisi disiplinlerarası olmak üzere, iki anabilim dalında 2 (iki) yüksek lisans ve 2 (iki) doktora programı bulunmaktadır:
 • Peyzaj Mimarlığı ABD Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları
 • Mekansal Planlama ve Tasarım ABD Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları


Neden MAKÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü?

-Genç, dinamik, çalışkan ve uluslararası bilgi ve tecrübe birikimine sahip akademik kadro,

-Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri ve ayrıca mesleki gelişimlerine yönelik danışmanlık hizmetleri,

-Disiplinlerarası çalışmaya uygun nitelikte eğitim-öğretim imkanı,

-Derslikler ile birlikte stüdyo ve bilgisayar laboratuvarlarında eğitim-öğretim yaklaşımı,

-7/24 kütüphaneye erişim ve ders çalışma olanağı,

-Yandal programı olanağı (Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümleriyle),

-ERASMUS, MEVLANA ve FARABİ değişim programlarından yaralanma imkanı ve yurtdışında staj yapma olanağı,

-Yıl boyu sosyal ve sportif tesislerden yararlanma olanağı,

-Üniversite bünyesinde bulunan birçok öğrenci topluluğuna katılım imkanı,

-Mezuniyet sonrası mesleki anlamda yaygın iş imkanı,

-Lisans eğitimi esnası (PMO-Genç) ve sonrasında Peyzaj Mimarları Odasına (PMO) kayıt imkanı,

-Akreditasyona hazır altyapısıyla,

vb. nedenlerden dolayı MAKÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü…


Çalışma Alanlarımız
Sürekli olarak kendini geliştiren ve büyüyen akademik kadromuzun çalıştığı alanlar:
 • Arazi ve Su Kaynakları Yönetimi ve Planlaması
 • Bitkisel Tasarım
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji
 • Peyzaj Mimarlığı Tarihi
 • Peyzaj Mühendisliği ve Peyzaj Onarımı
 • Peyzaj Planlama
 • Planlama ve Tasarımda Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı
 • Peyzaj Tasarımı
 • Peyzaj Yönetimi
Temel Bölüm Derslerimiz
 • Çizim ve Grafik
 • Temel Tasarım
 • Bitki Materyali
 • Perspektif
 • Peyzaj Ekolojisi
 • Peyzaj Konstrüksiyonu
 • Peyzaj Mühendisliği
 • Stüdyo Dersleri
 • Peyzaj Planlama
 • Bilgisayar Destekli Tasarım Dersleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama
 • Mesleki Uygulama Bilgisi
 • Staj Uygulaması ve Mesleki Deneyim
Bölümümüzün eğitim-öğretim planı, öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında meslek yaşantılarında başarılı olmalarına yönelik ve bilgi birikimlerini geliştirici şekilde düzenlenmiştir ve günün koşullarına göre gerekli görüldüğünde akreditasyon ölçütlerinde revize edilmektedir.

Laboratuvar Olanaklarımız
 • Bilgisayar Laboratuvarı
 • AutoCad ve 3DsMax Lab.
 • ArcGIS Lab.
Öğrencilerin almış oldukları teorik ve uygulamalı derslere ek olarak, bilgisayar programları kullanarak sunum ve modelleme çalışmaları yapmaları sağlanmaktadır.

Staj
Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerinin 3. yıl sonunda; kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör veya fidanlık, sera vb. bitki üretim tesislerinin herhangi birinde toplam 30 iş günü zorunlu yaz stajlarını yapmaları gerekmektedir. ERASMUS vb. programlarla yurtdışında staj yapacak öğrenciler için çeşitli olanaklar bulunmaktadır.

Mezun Çalışma Alanları
Peyzaj mimarları, üst ölçekli peyzaj planlarının geliştirilmesinden, yönetim planlarının yapılmasına, milli park planlarının yapılmasından, kent meydanlarının ve parklarının tasarlanmasına, kent içi ve kent dışı açık yeşil alanlar, yapı bahçeleri, toplu konut çevreleri, parklar, çocuk oyun alanları, spor kompleksleri, koruma alanları (milli parklar, biyotoplar vb.), sorunlu alanların onarımı (maden ocakları, çöp alanları vb.), peyzaj onarım planlarının hazırlanması ile ekosistem değerlendirme raporlarına katkı sağlanması, doğal sitlerin tekrar değerlendirilmesi, rekreasyon alanları, botanik bahçeleri, turistik ve tarihi alanların düzenlenmesine kadar oldukça geniş bir perspektifte hizmet vermektedir.

Peyzaj mimarları küresel ölçekte geniş bir vizyonda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Peyzaj Mimarlarının iklim değişikliği, sürdürülebilir toplumların oluşturulması, su, konut politikaları ve açlıkla mücadele gibi küresel bağlamda önemli konu başlıklarında son yıllarda etkisi artmaktadır.

Mezun Profili
Lisans öğrenimini tamamlayan mezunlarımıza kazandıracağımız beceri ve donanımlar:
1. Peyzaj mimarlığının temel ilkeleri ve araçları konusunda yeterli altyapıya sahip olmak
2. Doğal ve kültürel çevreleri yorumlamak, korumak, kullanmak ve yönetmek için, peyzajı oluşturan doğal öğeler hakkında temel bilgi sahibi olmak.
3. Peyzaj planlama, peyzaj tasarımı, peyzaj onarımı ve bakımı alanlarında sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda bilim, sanat ve teknolojiyi kullanabilme ve yorumlayabilme bilgisine sahip olmak.
4. Peyzaj mimarlığında kullanılan yapısal ve bitkisel materyal ve bunların kullanımı konusunda gerekli bilgiye sahip olmak ve uygulayabilmek
5. Peyzaj tasarımı ve bakımı çalışmalarında edinilen bilgileri uygulamak.
6. Doğal ve kültürel peyzaja ilişkin verileri değerlendirme ve yorumlayabilme, mevcut sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, sorunlara yönelik ekoloji temelli planlama, düzenleme, geliştirme ve koruma yöntem ve teknikleri geliştirebilmek.
7. Yaratıcılık potansiyelini geliştirebilme ve bu potansiyeli kullanabilmek.
8. Düşüncelerini çizim, grafik ve maketle ifade edebilmek.
9. Peyzaj tasarım çalışmalarında üç boyutlu düşünebilmek ve analitik düşünebilme becerisi göstermek.
10. Ekolojik, ekonomik, estetik, işlevsel ölçütlere uygun olarak tasarım çalışmaları yapabilmek.
11. Edindiği teorik bilgileri peyzaj tasarım çalışmalarına aktarabilme ve uygun yapısal ve bitkisel materyali kullanarak farklı amaçlara sahip peyzaj projeleri üretip uygulayabilmek
12. Peyzaj tasarım ve peyzaj planlama çalışmalarında gerekli bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmek.
13. Sorunlara farklı çözüm yolları üretebilmek.
14. Farklı meslek disiplinleri ile çalışma yapabilmek.
15. Bitki materyalini tanıyabilme, estetik, işlevsel ve ekolojik amaçlar doğrultusunda kullanma ve bakımını yapabilmek.

Öğrenci Toplulukları
Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, öğrencilerimizin sosyal ve kişisel gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler düzenlemektedirler. Ayrıca, bölümümüz öğrencileri TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Öğrenci Topluluğu (PMO-Genç) üyesi de olabilmekte ve ilgili odanın faaliyetlerine katılabilmektedir.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri
Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.
Adres: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR
Telefon: +90 248 213 27 00
Belgegeçer: +90 248 213 27 04
e-posta: mmf@mehmetakif.edu.tr

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim planında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin işlendiği alanlar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.


DerslikAdet
Malzemeler
Amfi-derslik tarzı oturak11*120

Projeksiyon Cihazı (1 adet)

Projeksiyon Perdesi (1 adet)

Akıllı Tahta (1 adet)

Derslik22*60

Projeksiyon Cihazı (2 adet)

Projeksiyon Perdesi (2 adet)

Tasarım Stüdyosu33*100

Çizim Masası (105 adet)

Işıklı Çizim Masası (6 adet)

Tabure (105 adet)

Projeksiyon Cihazı (3 adet)

Projeksiyon Perdesi (3 adet)

Bilgisayarlı Tasarım Stüdyosu1120

Bilgisayar (60 adet)

Bilgisayar Masası (60 adet)

Projeksiyon Cihazı (1 adet)

Projeksiyon Perdesi (1 adet)

Maket Atölyesi160

Maket Masası (30 adet)

Tabure (30 adet)

Malzeme Dolabı (2 adet)

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Proje Atölyesi160

Bilgisayar (20 adet)

Bilgisayar Masası (20 adet)

Projeksiyon Cihazı (1 adet)

Projeksiyon Perdesi (1 adet)


Program Akreditasyonları
Bölümümüzde lisans ve lisansüstü programların akreditasyonuna yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Yurt ve Barınma İmkanları
Üniversitemiz bünyesinde Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nce öğrencilerimize barınma hizmeti verilmektedir. Genel yurt olarak 2'si kız 2'si erkek yurdu yer almaktadır. Standardı yüksek 1 kız 1 erkek yurdu, merkez yerleşke içerisinde kız öğrencilerin barındığı 1 blok olmak üzere toplam 7 blok bulunmaktadır. Yurtlarda ayrıca öğrencilerimize hizmet vermek amacıyla 2 adet sosyal tesis mevcuttur. Yurtlar, 1283 kız ve 927 erkek olmak üzere toplam 2210 öğrenciye hizmet vermektedir. İstiklal Yerleşkesi’nde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 500 kişilik, özel yatırımcılar tarafından da 1000 kişilik yurt yapımı devam etmektedir.

Aday Öğrenciler