.

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Öğrenim Ücreti

Yurt dışı öğrenci harcı: 

Yıllık: 7461,00 ₺ Dönemlik: 3730,50 ₺

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci harcı (öğrenim süresi uzayanlar ya da ikinci üniversitesi olanlar):

Yıllık: 1032,00 ₺ Dönemlik: 516,00 ₺

 

Eğitim ve Öğretim Modeli

Endüstri Mühendisliği Lisans programı Normal Öğretim (birinci öğretim) olup eğitim öğretim planı 240 AKTS'den oluşmaktadır. İsteğe bağlı hazırlık (İngilizce) eğitim imkanı olan bölümün öğretim dili Türkçe’dir. Program, Bologna Süreci’nin Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesinde tanımlanan (The Overarching Framework for Qualifications of the European Higher Education Area, QFEHEA) Birinci Düzey (First Cycle - Lisans Derecesi) yeterliliklerini, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) tanımlanan Altıncı Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterliliklerini ve aynı zamanda Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesinde (EQF-LLL) tanımlanan Altıncı Düzey yeterliliklerini sağlamaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Endüstri Mühendisliği Lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir. Endüstri Mühendisliği, iş süreçlerini optimize etmek, verimliliği artırmak ve kaynakları etkin bir şekilde kullanmak amacıyla endüstriyel sistemleri analiz eden ve iyileştiren bir mühendislik disiplinidir. Endüstri mühendisleri aldıkları eğitim, bilgi birikimi ve deneyimleriyle, üretim ve hizmet sistemlerin tasarlanmasında ve yönetilmesinde, lojistik zincirleri, tedarik zinciri yönetimi, kalite kontrol, proje yönetimi ve iş süreçleri gibi geniş bir yelpazedeki alanlarda vazgeçilmez ve kritik bir rol oynarlar.  Bölümümüz öğrencilerinin 4. ve 6. Yarıyıl sonunda 20 iş günü olmak üzere toplam 40 iş günü Endüstri Mühendisinin bulunduğu üretim ve hizmet sistemlerinde staj yapmaları zorunlu tutulmuştur. Bu stajlar sayesinde sektörlerle yakınlaşmaları, mesleki deneyim kazanmaları sağlanmakta, böylece mezuniyet sonrası öğrencilerin iş ortamına adaptasyonu daha kolay olmaktadır. Bu gerçekler göz önüne alınarak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık-Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, mühendislik için gerekli matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ile; insani ve sosyal bilimler, ekonomi, işletme ve diğer seçmeli derslerin desteği ile sağlam bir akademik yapıda oluşturulmuştur.


Endüstri Mühendisliği Bölümü misyonu:

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, bu dinamik değişimlere ayak uydurabilen, yaratıcı çözümler üretebilen bireylerin yetiştirilmesi büyük bir öneme sahiptir. Bu bilinçle kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Endüstri Mühendisliği Bölümü, modern bilim ve mühendislik prensiplerine dayanarak, geleceğin endüstri liderlerini yetiştirmeyi hedefler.

Misyonumuz, öğrencilere sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda liderlik, takım çalışması, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik gibi önemli beceriler de kazandırmaktır. Endüstri Mühendisliği olarak, kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarına uygun, proje odaklı düşünebilen, çevreye saygılı, sürekli öğrenmeye açık, girişimci ruhlu, özgüven sahibi ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip mezunlar yetiştirmektir.


Endüstri Mühendisliği Bölümü vizyonu:

Mehmet Akif Ersoy’un adını taşımanın verdiği onur ve gurur ile geleceğe bakan Endüstri Mühendisliği bölümünün vizyonu, kimliğini başarıların tanımladığı, öğrencileri eğitimin merkezi yapan, bölge ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda disiplinler arası projeler üreten, üniversite ve sanayi işbirliğini gerçekleştiren bir bölüm olmaktır.


Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitim amaçları:

· Ürün ve hizmet sağlamak için teknolojik ilerlemeler ışığında işgücü, makine, malzemeleri, bilgi ve enerjiyi kullanmanın etkin yollarını bilişim teknolojilerini kullanarak belirleyen, bunları bütünsel bakış açısı ve yenilikçi yaklaşımlarla uygulayacak şekilde ulusal ve uluslararası kurumlarda liderlik vasıflarını gösterecek şekilde çalışan mühendisler yetiştirmek.

· Girişimci, toplumun ve endüstrinin ihtiyaçlarına cevap veren araştırma kurumlarını/firmaları kuran ve geliştiren mühendisler yetiştirmek.

· Takım çalışmalarında yer alan, lider rolü üstlenebilen, toplumsal sorumluluk ve meslek etiği bilincine sahip, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen mühendisler yetiştirmek.

· Sürekli iyileşmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş özellikleriyle ulusal ve uluslararası araştırma/geliştirme projelerinde yer alabilecek mühendisler yetiştirmek.

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü program çıktıları:

· Matematik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi ile bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak Endüstri Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözümleyebilme becerisine sahip olma

· Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, çözme; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olma

· Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım modellerini uygulayabilme ve yönetebilme becerisine sahip olma

· Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi edinme

· Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilme becerisine sahip olma

· Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olma

· Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, yabancı dil bilgisini kullanabilme becerisi edinme

· Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi edinme

· Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olma

· Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalıkların oluşması

· Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitim süresi ve içeriği:

Endüstri Mühendisliği bölümünün eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Eğitimin ilk iki yılında matematik, fizik, kimya ve teknik çizim gibi temel mühendislik derslerini alırlar. Bu dersler, mühendislik problemlerini analiz etmek için temel bilgi sağlar. Daha sonraki yıllarda ise Endüstri Mühendisliğine dair uzmanlık derslerine geçilmektedir. Yöneylem Araştırması, Ergonomi, İş Analizi ve Tasarım, Nesne Tabanlı Programlama, Kurumsal Kaynak Planlama, Üretim Planlama ve Kontrol, Sistem Tasarımı ve Kontrol bu derslere örnek olarak gösterilebilir. Bölümde ayrıca, öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik Depo ve Stok Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Veri Madenciliği, Yapay Öğrenme gibi teknik seçmeli dersler sunulmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, Arkeoloji, İletişim Becerileri, Tüketici Davranışları, Bilim Tarihi gibi açılan sosyal seçmeli dersler de bulunmaktadır.


Yurt Dışı Eğitim Olanakları

Öğrencilerimiz, Erasmus programı çerçevesinde 3 ila 12 aylık dönemlerde bir Avrupa ülkesinde öğrenim görmeye ve staj yapmaya gidebilmektedir.

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü mezuniyet koşulları:

Öğrencilerin Endüstri Mühendisliği Lisans Eğitim Programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencilerin, en az 2.00/4.00 GANO ve her ders için en az DD notuna sahip olmaları gerekmektedir. Programı tamamlayan, staj gerekliliklerini yerine getiren öğrenciler GANO’larının 2.00 ve üzerinde olması halinde lisans derecesi almaya hak kazanırlar. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Endüstri Mühendisliği Lisans diploması verilmektedir.

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının meslek profili:

Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları; çeşitli sektörlerde çeşitli rollerde yer alabilirler. Meslek profilini, mezunların kazandıkları beceri ve yeteneklere dayandırmak mümkündür. Endüstri mühendisleri genellikle iş süreçlerini iyileştirmek, verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için üretim tesislerinde, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde, kalite kontrol süreçlerinde farklı rollerde çalışabilirler. Bu rollerden bazıları;

  • Üretim Mühendisi: Üretim mühendisleri, üretim tesislerinin verimliliğini artırmak için süreçleri analiz eder ve iyileştirir. Üretim süreçlerini optimize ederek üretim maliyetlerini düşürmeyi amaçlarlar.
  • Lojistik ve Tedarik Zinciri Uzmanı: Bu uzmanlar, malzeme yönetimi, stok kontrolü ve tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda çalışır. Malzemelerin ve ürünlerin etkili bir şekilde taşınmasını ve depolanmasını sağlarlar.
  • Kalite Kontrol Mühendisi: Kalite kontrol mühendisleri, ürünlerin kalitesini izler ve iyileştirme süreçlerini yönetir. Hatalı ürünleri tanımlar ve düzeltme önlemleri geliştirirler.
  • Proje Yöneticisi: Proje yöneticileri, büyük projeleri planlar, bütçeler ve yönetirler. Proje takibini yaparak projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlarlar.
  • İş Süreçleri Mühendisi: İş süreçleri mühendisleri, işletmelerin süreçlerini inceleyerek verimliliği artırmaya çalışır. İş süreçlerini yeniden tasarlar ve otomasyonu teşvik ederler.


Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri:

Endüstri Mühendisliği Bölümü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

Adres: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR

Telefon: +90 248 213 27 00

Belgegeçer: +90 248 213 27 04

e-posta: mmf@mehmetakif.edu.tr

 

Yurt

Üniversitemiz bünyesinde Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nce öğrencilerimize barınma hizmeti verilmektedir. Genel yurt olarak 2'si kız 2'si erkek yurdu yer almaktadır. Standardı yüksek 1 kız 1 erkek yurdu, merkez yerleşke içerisinde kız öğrencilerin barındığı 1 blok olmak üzere toplam 7 blok bulunmaktadır. Yurtlarda ayrıca öğrencilerimize hizmet vermek amacıyla 2 adet sosyal tesis mevcuttur. Yurtlar, 1283 kız ve 927 erkek olmak üzere toplam 2210 öğrenciye hizmet vermektedir. İstiklal Yerleşkesi’nde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 500 kişilik, özel yatırımcılar tarafından da 1000 kişilik yurt yapımı devam etmektedir.

 

Aday Öğrenciler